Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Spór zbiorowy 2010 rozpoczęty !!! 17.03.2010

Jak było do przewidzenia mamy spór zbiorowy wszystkich organizacji. Poniższy dokument ukazuje to co przedstawialiśmy wcześniej, żadna z organizacji, które reprezentują ok. 70% Pracowników nie ma zamiaru tolerować samowładzy prezesa. Prawo w tej firmie obowiązuje wszystkich, nie tylko szeregowych Pracowników. Rozpoczyna to Naszą wspólną i trudną drogę do wyegzekwowania należnych nam i wcześniej wynegocjowanych zasad.

TRZYMAJMY SIĘ RAZEM

 

W. Koc

komentarze ...
W sprawie emerytur pomostowych. 16.03.2010
Członkowie Sekcji EC i C OZZZ PRC,

przesyłam przekazaną w dniu wczorajszym przez Głównego Inspektora Pracy na ręce Pana Przewodniczącego Zespołu TK ds. ubezpieczeń społecznych - informację dotycząca stosowania przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) oraz materiał na posiedzenie TK ds. ubezpieczeń społecznych.
 
Pozdrawiam
Jan Ciężki       
Przewodniczący Sekcji EC i C
 
Sekcja EC i C OZZZ PRC
61-016 Poznań
Ul. Gdyńska 54
Tel. 61 82 11 520
Fax. 61 82 11 073
http://nszzprc.republika.pl
e-mail:  nszzprc@post.pl

 

 1.  pdf GIP - Informacja - emerytury pomostowe 10.03.2010.

 2.  Materiał - emerytury pomostowe.

komentarze ...
Komentarz do wprowadzanych jednostronnie przez zarząd regulacji. 15.03.2010
wykrzyknik   Działania Zarządu, po nie podpisaniu porozumienia wyglądają na działania w kierunku skłócenia pracowników ze sobą. Znana i od wielu lat kultywowana polityka zarządzania zasobami ludzkimi. Pod pozorną motywacją kryją się tak jak zwykle działania które mają skłócić pracowników. Przyjęte jednostronnie w zaciszu gabinetu prezesa zasady podwyżek „ motywacyjnych” są nikomu nie znane i dotyczą ok. 30%  pracowników. Około bo przekazywane wieści są różne z różnych zakładów i różne nawet w tym samym zakładzie. Tak więc wygląda polityka motywowania pracowników.  Której efektem jest lub będzie wzajemna zawiść wśród pracowników.   Nie od dzisiaj wiadomo, ze skłóconymi pracownikami zarządza się łatwiej.    Zgodnie z podjętymi przez Zarząd ZZPRC uchwałami rozpoczęliśmy procedurę sporu zbiorowego. W załączeniu przedstawiam wysłane w dniu dzisiejszym pismo dotyczące naszych żądań.
komentarze ...
Odpowiedź ZZPRC w sprawie uchwały Zarządu dotyczącej zasad podwyżek w 2010 roku 11.03.2010

 pdf Wydanie specjalne Biuletynu Informacyjnego Zarządu Dalkii Łódź z uchwałą z dnia 8 marca w sprawie zasad podwyżek płac zasadniczych w 2010 roku.

 

Odpowiedź ZZPRC
Powyższy komunikat ukazuje małość naszego zarządu. Nie stać ich nawet na to by otwarcie publikować, ze łamią prawo. Umieszczają zapisy wygodne dla przewrotnej polityki informacyjnej, pomijając podstawowe zasady prawa...


Pakiet – podobno uzgodniony z zarządem i inwestorem.
 
ROZDZIAŁ VI
GWARANCJE WYNAGRODZENIA

§ 21

Inwestor Strategiczny gwarantuje, a Pracodawca zobowiązuje się, że każdego roku - w terminie do 10 marca - uzgadniał będzie ze Związkami Zawodowymi przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy.
 
§ 22

1.      Inwestor Strategiczny gwarantuje, a Pracodawca zobowiązuje się do dokonywania podwyżek wynagrodzenia zasadniczego pracowników ze skutkiem od dnia 1 marca każdego roku począwszy od roku 2005.
2.      Inwestor Strategiczny gwarantuje, a Pracodawca zobowiązuje się, że średnie wynagrodzenie zasadnicze w Spółce wzrośnie corocznie nie mniej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający ogłaszany corocznie przez Prezesa GUS.
3.      Szczegółowe zasady wzrostu wynagrodzenia zostaną uzgodnione pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi.

 
A tu ZUZP – też przyjęty do realizacji przez inwestora i stanowiący prawo.
 
Art. 7 A

Pracodawca – w terminie do dnia 10 marca każdego roku – uzgadnia ze związkami zawodowymi przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy.

 
Z załącznika nr 3 do ZUZP
 
B. Zasady przeszeregowania pracowników
 
1.      Zarząd, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, ustala terminy i zasady podwyżek stawek wynagrodzenia  zasadniczego dla ogółu pracowników.
2.      Zarząd może dokonać przeszeregowania pracownika w przypadkach uzasadnionych  względami:
            1) organizacyjnymi;
            2) koniecznością powierzenia pracownikowi wykonywania czynności bardziej złożonych, w ramach tego samego stanowiska pracy;
            3) uzyskania  przez pracownika dodatkowych kwalifikacji przydatnych dla przedsiębiorstwa;
            4) długoletnim pracownikom   -   na rok przed zadeklarowanym odejściem na emeryturę lub świadczenie przedemerytalne.
3.       Przeszeregowania, o których mowa w pkt. 2, mogą być dokonane w ramach kategorii, do której pracownik jest zaszeregowany.
4.       Indywidualne przeszeregowania  pracowników powinny mieć charakter motywacyjny.
 

Tak więc wszyscy mają lub powinni mieć jasność co do tego w jaki sposób nowy prezes szanuje zapisy prawa.Rozpoczyna to zawiły ciąg wydarzeń których skutki trudno przewidzieć.Trzymajmy się razem Wiesiek Koc

 

komentarze ...
Negocjacje płacowe cd. 22.02.2010

Dzisiaj 22 lutego 2010 odbyło się kolejne spotkanie z zarządem Dalkii. Propozycje po raz kolejny były na poziomie nie dobiegającym do zapisów Pakietu. Efekt jak poprzedni, organizacje związkowe zakończyły spotkanie, następne może bardziej sensowne jutro o 10.30. Może dłuższe niż dzisiejsze, zarząd dąży do konfrontacji. Na naszym Forum jest WĄTEK na ten temat, może w tym istotnym temacie Członkowie i Odwiedzający by się wypowiedzieli. Przynajmniej w połowie tak jak mnie to przekazują w rozmowach na korytarzach i nastawniach, tudzież telefonicznie.

Nasza Związkowa strona nie jest kontrolowana przez zarząd.

Pozdrawiam
Wiesiek Koc

komentarze ...