Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Podziękowanie od Pani Justyny Milewskiej. 09.03.2016

 

komentarze ...
List kol. Hilarego Kajaka do Przewodniczącego ZZNI p. Krzysztofa Stefańskiego. 01.03.2016

Pointa do odpowiedzi Pana Stefańskiego (link) na zadane trzy proste pytania.

   Ale to wciąż tylko słowa, słowa, słowa…. . Słowa krytyki, pisane w zaciszu domowym, z kubkiem gorącej herbaty w ręku. Jak dotychczas bez przełożenia na konkretne działania, nie wspominając o jakichkolwiek sukcesach.

P.S.
Czy Pańska przyczepka Panie Stefański potrafi tupać w imieniu Pracowników ?

Hilary Kajak

 

hilary kajak.jpgW związku z rozpoczęciem przez Przewodniczącego ZZNI – p. Krzysztofa Stefańskiego , w mojej ocenie,  cichej kampanii wyborczej o charakterze wybitnie negatywnym,  polegającej na dyskredytowaniu Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego i mnie, jako kandydata na członka Zarządu , chcę zadać p. K. Stefańskiemu kilka kluczowych dla sprawy pytań, na które mam nadzieję odpowie publicznie.

   Nadmieniam, iż fragmenty tekstu napisane czerwoną trzcionką zaczerpnąłem ze strony internetowej ZZNI, a ich autorem jest. p. K. Stefański.

Panie Przewodniczący Stefański,
Czy będzie Pan startował w wyborach na członka Zarządu ?

   Zadeklarował Pan chęć udziału w pracach okręgowej komisji wyborczej, co dla każdego jej członka jako Pracownika VEŁ oznacza , zgodnie z regulaminem wyborów,  dobrowolną rezygnację z ubiegania się o stanowisko członka Zarządu Spółki.

   Jest to, według mojej oceny i zaistniałych w ostatnim czasie wydarzeń, jedynie „zasłona dymna” tj. podstępna taktyka wyborcza.

   Planuje Pan, jak przypuszczam,  za „pięć trzecia” złożyć rezygnację z uczestnictwa w pracach Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 , a jednocześnie przedstawić Głównej Komisji Wyborczej zgłoszenie przez ZZNI Pana osoby do wyborów na członka Zarządu. Zgłoszenie będzie oczywiście podpisane przez Pana, jako Przewodniczącego ZZNI.

   "ZZ Nowa Inicjatywa poprze chętnie osobę dotychczas nieskompromitowaną, zaangażowaną w sprawy pracownicze, która zaproponuje pracownikom Veolii Energia Łódź inny sposób sprawowania tej funkcji."

Czy planuje Pan ,,tupnąć nogą’’ w Warszawie dla dobra Pracowników ?

komentarze, czytaj dalej ...
Podziękowania dla Związku. 03.02.2016

   Podziękowania, przysłąne przez naszych kolegów (pracowników IMPEL'a) po zakończonej sukcesem długotrwałej i trudnej sprawie sądowej przeciwko Veolii Energia Łódź S.A. o naruszenie Ich praw pracowniczych, jest dla Zarządu Związku a przede wszystkim dla mnie najlepszą motywacją do wytrwałej walki o nienaruszalność praw pracowniczych.
   Wykorzystując siłę Związku Zawodowego jego zaplecze prawne i możliwości finansowe możemy z równymi szansami stawać przed sądem broniąc naszych Członków w konfrontacji z tak dużym pracodawcą jak Veolia Energia Łódź S.A.
   Sprawa naszych kolegów jest przykładem realnego działania Związku na rzecz swoich Członków.

Dziąkuję kolegom za uznanie dla naszej pracy.

Przewodniczący ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.
Zbigniew Tomasik


komentarze ...
Informacja dla członków Funduszu Nowy Świat #7. 08.01.2016
komentarze ...
Podsumowanie działalności związkowej ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A. w 2015 roku. 30.10.2015

 W ramach statutowej polityki finansowej.zzprc_logo_small.gif

 • Wypłaty nagród za długoletnią pracę dla członków związku.
  - „związkowa odprawa emerytalna”
 • Wypłaty okolicznościowe z tytułu urodzeń i zgonów
  - dla członków związku i ich rodzin.
 • Wypłaty zapomóg losowych
  - przyznawane decyzją Zarządu Związku na wniosek członka związku.
 • Wypłaty z Funduszu Pomocowego dla członków związku
  - w formie nieoprocentowanej pożyczki.

W ramach ochrony praw pracowniczych.

 • Umowa z Kancelarią Prawną na darmowe porady prawne dla członków związku.
 • Umowa z Kancelarią Prawną na obsługę prawną Związku
  - analiza dokumentów, reprezentacja w Sądzie.
 • Finansowanie prowadzonej sprawy dwóch członków związku,
  którzy wystąpili przeciwko Veolia Energia Łódź S.A. o odszkodowane jako pracownicy Impela (dawna Ochrona).
 • Finansowanie doradztwa prawnego w sprawie przeciwko PZU
  o odszkodowanie dla wdowy po zmarłym członku związku.
 • Rezerwacja znacznych środków finansowych w budżecie Związku na sprawy sądowe członków związku
  przeciwko Pracodawcy
  - wypowiedzenia umów o pracę,  łamanie zapisów ZUZP / Regulaminu Pracy.
 • Przygotowanie funduszy na pomoc prawną w przypadku podjęcia przez Pracodawcę działań
  zmierzających do wypowiedzenia ZUZP.
 • Zorganizowanie Manifestacji w obronie miejsc pracy.
 • Organizacja szkoleń dla członków Związku.

W ramach współpracy międzyzwiązkowej i współpracy z Pracodawcą.

 • Wynegocjowanie i podpisanie Porozumienia Płacowego
  - podwyżka wynagrodzenia powyżej zapisów gwarantowanych.
 • Podpisanie z Zarządem Veolia Energia Łódź S.A. (wraz z wybranymi związkami),
  korzystnej dla Pracowników, umowy dotyczącej relokacji Pracowników z EC2.
 • W ramach Koalicji Związków Zawodowych Veolia przygotowujemy się do negocjacji
  w sprawie nowego regulaminu Premii Partycypacyjnej na lata następne
  - Veolia Polska wraz z Zarządami firm grupy uznaje tylko Koalicję ZZ jako partnera do rozmów.
 • Na mocy podpisanego w 2015r. porozumienia płacowego, od 1 października br. uruchomiono środki
  na niwelowanie „kominów płacowych”
  - dodatkowe podwyżki dla 60 osób, wśród których są osoby wskazane naszymi wnioskami.
 • Przedstawianie na bieżąco Pracodawcy problemów zgłaszanych przez członków związku.

W ramach działalności kulturalnej.

 • Zrealizowanie uchwał WZD dot. gadżetu oraz imprezy integracyjnej dla członków związku.
komentarze ...
Sprawozdanie kolegów Hilarego Kajaka i Zbigniewa Tomasika z posiedzenia Rady Nadzorczej Veolia Energia Łódź S.A. w dniu 19.10.2015 r. 19.10.2015

   W dniu 15 października br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Veolia Energia Łódź S.A.
Tematami do omówienia były: BHP, wyniki handlowe i finansowe firmy, sprawy techniczne, działania HR, zmiany organizacyjne spółki oraz nowy regulamin Zarządu.
   Na wstępie, Pani Teresa Pietrowska w związku z powołaniem na Członka Zarządu przedstawiła swoją osobę Radzie Nadzorczej.
   Informację na temat stanu BHP przedstawił Pan Wiesław Koc.
Wydarzyły się cztery wypadki na początku roku związane głównie z komunikacją / skręcenia i stłuczenia /.
Na kotle BFB w zakładzie czwartym wystąpiło zagrożenie pożarowe, powołano komisję w celu wyjaśnienia zdarzenia.
Ponieważ zdarzenie to miało miejsce dzień wcześniej, przed posiedzeniem Rady Nadzorczej nie znane były jeszcze przyczyny wystąpienia zagrożenia.
   Następnie przedstawiono prezentację dotyczącą wyników handlowych.

komentarze, czytaj dalej ...