Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Podpisanie Protokołu dodatkowego nr 2 i porozumienia płacowego. 07.10.2020

     zzprc_logo_small.gif

  

W dniu 5 października br. uzgodniono po wielomiesięcznych negocjacjach i podpisano przez ZZPRC:

 • Protokół dodatkowy nr 2 do ZUZP VLOD wraz z Porozumieniem zbiorowym w sprawie wdrożenia jego postanowień:
  - wykup 6 z 12 dodatkowych dni urlopu dla osób świadczących pracę w pięciobrygadowej organizacji pracy,
  - dodatki za ratownictwo chemiczne oraz prowadzenie pojazdów,
  - umożliwienie Pracownikom rozwoju kompetencji i planowania kariery,
  - nowe rozwiązania w zakresie systemu stanowisk pracy,
  - zwiększenie świadczeń na Dzień Energetyka i Ciepłownika.
 • Porozumienie zbiorowe ws. ustalenia wzrostu wynagrodzeń i zasad jego dystrybucji:
  - dodatkowy, średni wzrost wynagrodzeń zasadniczych Pracowników w roku 2020,
  - jednorazowe świadczenie dla wszystkich Pracowników,
  - dodatkowe zasilenie ZFŚS w roku 2020 i 2021.
 • Porozumienie zbiorowe w sprawie objęcia Kadry Kierowniczej odrębną, specjalną regulacją w zakresie zatrudniania i wynagradzania.
komentarze ...
Dematerializacja Akcji Veolia Energia Łódź S.A. - 2020. 29.09.2020

   Veolia_logo.gif   Szanowni Państwo,

   Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z  późn. zm.)  od  dnia  1 marca  2021  roku,  akcje wszystkich  spółek  akcyjnych w Polsce zostaną poddane dematerializacji, czyli nie będą już miały postaci papierowej.

   Oznacza to, iż od 1 marca 2021 roku posiadane przez Państwa dotychczas w formie dokumentu papierowego odcinki zbiorowe akcji utracą ważność. Nadal pozostają Państwo akcjonariuszami spółki. Jednakże, aby nadal mieć możliwość wykonywania takich praw akcjonariusza jak pobieranie dywidendy czy głosowanie  na zgromadzeniach akcjonariuszy, konieczne będzie zwrócenie Spółce papierowych odcinków zbiorowych akcji do dnia 28 lutego 2021 roku.

   Spółki akcyjne zobowiązane zostały przez ustawodawcę do pięciokrotnego ogłoszenia wezwania skierowanego do akcjonariuszy o zwrot posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Ogłoszenia Spółki Veolia Energia Łódź S.A. ukażą się oficjalnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

   Niezależnie od tego, Zarząd Spółki zdecydował się poinformować o powyższym obowiązku każdego z akcjonariuszy w formie listownej, tak aby informacja ta dotarła do jak najszerszego kręgu akcjonariuszy.

   Zarząd Veolia Energia Łódź S.A. zwraca się zatem do Państwa z prośbą o składanie odcinków zbiorowych akcji w Spółce w Łodzi przy ul. Wieniawskiego 40, od środy do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 w okresie od 01 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

   Po złożeniu odcinków zbiorowych w Spółce otrzymają Państwo pokwitowanie, które będzie przejściowo dowodem posiadania przez Państwa akcji naszej Spółki.

   Dokumenty akcji mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa znajdą Państwo w załączniku. Pełnomocnictwo nie wymaga potwierdzenia przez notariusza.

   W oparciu o złożone odcinki zbiorowe akcji oraz księgę akcyjną stworzona zostanie lista akcjonariuszy Spółki Veolia Energia Łódź S.A., która następnie zostanie przekazana do mBank S.A. w celu utworzenia Rejestru Akcjonariuszy.

   Rejestr Akcjonariuszy zastąpi dotychczasową księgę akcyjną  będzie działał od dnia 1 marca 2021 roku. Po dniu 1 marca 2021 roku, mBank S.A. wyda Państwu dokumenty potwierdzające posiadanie akcji.

   Od dnia 1 marca 2021 roku wszelkie czynności na akcjach (dziedziczenie, darowizna, zastaw itp.) będą Państwo wykonywać za pośrednictwem mBank S.A. Również skorzystanie z prawa pierwokupu akcji przez akcjonariusza Veolia Energia Łódź S.A. odbywało się będzie za pośrednictwem mBanku S.A. przy udziale Spółki.

   Podajemy dane kontaktowe mBanku, które będą aktywne od 1 marca 2021 roku: tel. 22 829 06 40 lub 22 829 04 85, e-mail: rejestrakcjonariuszy@mbank.pl.

   Zachęcamy Państwa do niezwłocznego składania odcinków zbiorowych w siedzibie Spółki. Należy pamiętać o tym, że jedynie akcjonariusze wpisani do Rejestru Akcjonariuszy będą mieli uprawnienie do terminowego odebrania dywidendy należnej za rok 2020 i lata następne oraz będą uprawnieni do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki. Dla pozostałych osób, które nie dopełniły obowiązku zwrotu odcinka do Spółki, wypłata dywidendy będzie mogła zostać zrealizowana dopiero po dokonaniu opisanych wyżej czynności, czyli zwrocie papierowego odcinka akcji do Spółki (bez naliczania odsetek).

   Zachęcamy również do wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną w sprawach związanych z posiadanymi przez Państwa akcjami, co ułatwi Państwu komunikację zarówno ze Spółką, jak i mBank S.A. Odpowiedni formularz znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie internetowej www.energiadlalodzi.pl w zakładce "Informacja dla akcjonariuszy".

   W przypadku zagubienia/zniszczenia odcinka zbiorowego akcji, akcjonariusz lub jego następca prawny, może zażądać umorzenia tego dokumentu i wydania jego duplikatu. W tym celu należy złożyć w Biurze Spółki wniosek do Zarządu o umorzenie dokumentu akcji (dostępny w Biurze Spółki oraz na stronie internetowej www.energiadlalodzi.pl w zakładce "Informacja dla akcjonariuszy"). Dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 328,36 zł., która jest przeznaczona na publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po 30 dniach od ukazania się ogłoszenia, Zarząd Spółki podejmie uchwałę o umorzeniu utraconego odcinka zbiorowego akcji oraz wystawieniu duplikatu tego odcinka. Nowy odcinek zbiorowy zostaje wydany uprawnionemu, w celu jego dematerializacji.

   Pracownicy naszej Spółki udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji pod numerem telefonu: 42 675 53 87, 42 675 53 95 lub 42  675 52 68. Dodatkowo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz formularze znajdą Państwo na stronie internetowej Spółki www.energiadlalodzi.pl w zakładce "Informacja dla akcjonariuszy".

Zarząd Spółki Veolia Energia Łódź S.A.

 

 

Przydatne dokumenty i formularze:

komentarze ...
Gratulacje za zajęcie I miejsca. 17.07.2020

SIP logo.jpg

 

   Gratulujemy naszemu koledze Krzysztofowi Urzędowiczowi - Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy w Veolia Energia Łódź S.A. odniesionego sukcesu.  Życzymy zwycięstwa na następnym etapie konkursu.

komentarze ...
Stanowisko 3 Związków Zawodowych w sprawie Propozycji Protokołu dodatkowego nr 2 do ZUZP. 03.06.2020

 

komentarze ...
Harmonogramam wypłat świadczeń socjalnych w roku 2020. 13.01.2020
komentarze ...