Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / B.H.P. / S.I.P. / Artykuły

Okresowe badania lekarskie. 05.02.2019

 

komentarze ...
Wypadek w drodze do pracy lub/i z pracy. 05.12.2018

SIP logo.jpg   Wypadek w drodze do pracy lub z pracy różni się od wypadku przy pracy.
Gdy podczas drogi do lub z pracy pracownik ulega wypadkowi, wskutek którego przebywa na zwolnieniu lekarskim, wówczas możliwe jest uzyskanie z tego tytułu korzystniejszych świadczeń w ramach ubezpieczenia.

   Jak wygląda kwestia wypadków odniesionych w drodze z bądź do miejsca pracy?
Jakie wynagrodzenie i zasiłek przysługuje pracownikowi w takiej sytuacji?
Czym jest wypadek w drodze do pracy lub z pracy?

   Artykuł 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawiera definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Artykuł określa, że zdarzenie, które jest nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną, może zostać uznane za taki wypadek. Dodatkowo musi ono nastąpić w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, w sytuacji gdy droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Gdy przerwanie drogi było życiowo uzasadnione i gdy czas na jej przebycie nie przekraczał granic potrzeby oraz jeśli droga była dla ubezpieczonego najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych, wówczas takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Z reguły za drogę do pracy lub z pracy uznaje się trasę:

  • z domu do pracy lub z pracy do domu,
  •  z innego zatrudnienia lub innej działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego;
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
  • do miejsca spożywania posiłków;
  • do punktu odbywania nauki lub studiów.

   Obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne zawiadomienie pracodawcy, który ustala okoliczności wypadku. Na podstawie oświadczeń poszkodowanego i świadków oraz na podstawie dowodów zgromadzonych przez służby, takie jak policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, ustalane są wszystkie fakty dotyczące zdarzenia. Na ich podstawie sporządza się kartę wypadku. Pracodawca ma na jej sporządzenie 14 dni od uzyskania informacji  o zdarzeniu. W sytuacji gdy pracodawca uzna, że nie doszło do wypadku w drodze do lub z pracy, ma obowiązek podać uzasadnienie decyzji w karcie wypadku.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy a świadczenia.

   Jeżeli wypadek w drodze do pracy lub z pracy skutkuje niezdolnością do pracy, czyli pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie, wówczas przysługują mu pewne świadczenia.
Gdy sytuacja została uznana za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wówczas wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest w wysokości 100% należnego wynagrodzenia przez:

  • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
  • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia.

   Po przekroczeniu powyższego limitu, gdy pracodawca zgłaszał na 30 listopada ubiegłego roku do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, wypłatę zasiłku chorobowego przejmuje ZUS. Jeśli jednak pracodawca jest płatnikiem zasiłków, to na nim ciąży obowiązek wypłacania świadczenia pracownikom. Zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przez maksymalnie 182 dni.

   Warto pamiętać, że po przekroczeniu 182 dni zasiłku pracownik może starać się o uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego. Jest ono wypłacane w sytuacji, gdy pracownik ciągle jest niezdolny do pracy, jednak jego leczenie oraz rehabilitacja sprawią, że możliwy będzie jego powrót do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest przez okres leczenia i rehabilitacji, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Przez pierwsze 3 miesiące wypłacane jest świadczenie w wysokości 90% podstawy zasiłku chorobowego, a za kolejne 9 miesięcy 75%. Warto pamiętać, że w przypadku gdy pracownica jest w ciąży, wówczas świadczenie rehabilitacyjne wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

   Gdy w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy obrażenia pracownika spowodują, że nie będzie on już zdolny do pracy, wówczas może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydaje ocenę niezdolności do pracy, która determinuje jej przyznanie.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

komentarze ...
Szczególna ochrona stosunku pracy. 13.10.2017

SIP logo.jpg   Społeczny inspektor pracy reprezentuje interes załogi wobec pracodawcy, co może prowadzić do jego narażenia się na niechęć. W celu zapewnienia niezależności inspekcji, co jest gwarantem jej prawidłowego funkcjonowania, ustawodawca objął inspektorów szczególną ochroną trwałości zatrudnienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej (jest to zatem konstrukcja zbliżona do ochrony kobiet w ciąży). Co więcej, nie jest również dopuszczalne złożenie inspektorowi wypowiedzenia zmieniającego jego warunki pracy i płacy na niekorzyść (chyba że jest to konieczne ze względu na okoliczności wskazane w art. 43 Kodeksu pracy).

   Na temat tego uprawnienia wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, prezentując w zasadzie jednolitą linię wykładni, którą dobrze oddaje wyrok z dnia 8 maja 2014 r., III PK 110/13: „Społecznego inspektora pracy nie można zwolnić dyscyplinarnie bez zgodny organizacji związkowej. Nawet przy dużym przewinieniu takiego pracownika sądy powinny mieć na względzie jego prawo do ochrony”. W orzecznictwie SN można zresztą odnaleźć wypowiedzi dotyczące różnych aspektów ochrony, spośród których warto przywołać dwie. W pierwszej wskazany został moment objęcia ochroną inspektora: „Wykładnia językowa i funkcjonalna przepisów art. 13 ust. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z 1983 r. o społecznej inspekcji pracy prowadzi do jednoznacznego wniosku, że pracownik z dniem wyboru na społecznego inspektora pracy nabywa mandat do pełnienia tej funkcji na okres czteroletniej kadencji. Z chwilą zatem uzyskania przedmiotowego mandatu (podstawy pełnienia funkcji) pracownik zostaje objęty szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy wynikającą z art. 13 ust. 1 ustawy o społecznej inspekcji pracy” (wyrok SN z dnia 4 lutego 2013 r. I PK 202/12). W drugiej z kolei SN uznał, że „brak przeprowadzenia formalnych wyborów społecznego inspektora pracy nie wyklucza objęcia jego stosunku pracy ochroną szczególną. Pracodawcy akceptujący pełnienie funkcji bez przeprowadzenia wyborów muszą liczyć się z tym, że pracownik ten podlega szczególnej ochronie stosunku pracy” (wyrok z dnia 2 czerwca 2010 r. II PK 371/09, a identyczne zapatrywanie wyrażone zostało jeszcze w wyrokach z dnia 3 sierpnia 2006 r. II PK 339/05 oraz z dnia 18 grudnia 2001 r. I PKN 755/00).

Czas pracy inspektorów.
Określenie „społeczna” w nazwie SIP oznacza m.in., że inspektorzy powinni wykonywać swoje czynności w zasadzie poza godzinami pracy (art. 15 ust. 1 ustawy) oraz nieodpłatnie. Niemniej jednak, w razie konieczności wykonywania swoich czynności w godzinach pracy lub uczestniczenia w naradach i szkoleniach, społeczni inspektorzy pracy zachowują prawo do wynagrodzenia, nie tracą zatem finansowo ze względu na realizację swoich zadań. Po drugie w razie znacznego obciążenia zadaniami wynikającymi z pełnienia funkcji inspektora kierownik zakładu pracy na wniosek zakładowych organizacji związkowych może ustalić miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane do wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia za 30 godzin pracy osoby pełniącej funkcję społecznego inspektora pracy (a w szczególnie uzasadnionych wypadkach za 60 godzin pracy). Jak wskazał SN w uchwale z dnia 11 maja 2010 r. II PZP 3/10: „Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe społecznego inspektora pracy nie jest wynagrodzeniem za pracę, należy jednak stosować do niego odpowiednio przepisy o tym wynagrodzeniu”. Po trzecie wreszcie u pracodawców, u których występuje szczególne zagrożenie zdrowia i życia pracowników, a warunki pracy wymagają stałego społecznego nadzoru, kierownik zakładu pracy, na wniosek zakładowych organizacji związkowych, może zwolnić na czas pełnienia funkcji zakładowego społecznego inspektora pracy z obowiązku wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (co można porównać do konstrukcji tzw. etatu związkowego).

Krzysztof Urzędowicz
Mistrz Kotłowni ER3

Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy.

komentarze ...
Badania psychotechniczne pracowników. 17.04.2014

Urzędowicz Krzysztof.jpg   Szanowni Koledzy w związku pojawiającymi się skierowaniami na badania psychotechniczne pracowników (w ramach medycyny pracy) chciałbym wyjaśnić umocowania prawne.

   O tym, którzy pracownicy powinni być kierowani na dodatkowe badania psychologiczne, decyduje lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, zawierającego w szczególności informacje o:

  1. rodzaju badania profilaktycznego (wstępne, okresowe, kontrolne),
  2. stanowisku pracy,
  3. występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, a także zawierające ewentualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

   Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego Medycyny Pracy badaniom psychotechnicznym (niezależnie od badań okulistycznych, neurologicznych itd.) podlegają wszyscy pracownicy wykonujący prace na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej. 

   Do grupy tej kwalifikują się min. operatorzy wózków jezdniowych, operatorzy maszyn budowlanych, osoby pracujące na wysokości jak również (wytyczne z 2008 roku) przedstawiciele handlowi i inni pracownicy prowadzący zawodowo samochód służbowy kategorii B. W przypadku innych stanowisk decyzję o tym, czy praca na danym stanowisku wymaga pełnej sprawności psychoruchowej,  podejmuje lekarz medycyny pracy.

   Niezależnie od tych wytycznych pracodawców obowiązuje również lista stanowisk pracy wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej.

komentarze, czytaj dalej ...
Człowiek zmianowy. 31.12.2011

bhp_logo.jpg  Praca zmianowa, bez której nie sposób wyobrazić sobie sektora energetycznego, została wymieniona na liście czynników szkodliwych lub uciążliwych występujących na stanowisku pracy. Została unormowana w takich aktach prawnych jak Konwencja nr 171 MOP i Zalecenia nr 178 z czerwca 1990 pt. “Praca nocna”, Dyrektywa Unii Europejskiej 93/104/EC z 23.11.1993 r., Polska Norma PN-N-08010 “Ergonomiczne zasady projektowania systemów pracy” i norma ISO 6385.

   Jest przedmiotem wielu badań naukowych, prezentowanych na konferencjach i w specjalistycznych publikacjach. W jednej z nich “Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” wydanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, w rozdziale autorstwa dr Janusza Pokorskiego pracownika naukowego Zakładu Ergonomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujemy obszerne omówienie tych zagadnień.

komentarze, czytaj dalej ...
Człowiek zmianowy cd. 31.12.2011

bhp_logo.jpg  W poprzednim artykule został naświetlony tylko jeden z aspektów uciążliwości pracy pracowników zmianowych praca w porze nocnej, nadal istnieje pomimo usilnych starań wiele innych czynników uciążliwych i szkodliwych w środowisku naszej pracy, na które jesteśmy bezpośrednio narażeni. Wpływają one na utratę naszego zdrowia, zmniejszanie zaangażowania w pracę, złe samopoczucie, absencję chorobową, jak również odpływ pracowników . Uciążliwości związane z wykonywaną pracą, takie jak hałas, drgania, pyły, czynniki i preparaty chemiczne, mikroklimat, niewłaściwe oświetlenie, monotonia pracy, stres oraz przeciążenie pracą, szczególnie przy pracach wymagających skupienia lub wysiłku fizycznego są zagrożeniami z którymi na co dzień się zmagamy.
   Korzystając z wiadomości umieszczanych w sieci opiszę w zarysie zagrożenia w środowisku pracy.

http://www.ure.gov.pl/portal/pl/98/314/Bezpieczenstwo_i_higiena_pracy_w_sektorze_energetycznym.html

komentarze, czytaj dalej ...