Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Biblioteka / Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo

   Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo od 1 października 2009 r. zajmuje się realną pomocą wszystkim osobom pokrzywdzonym przez państwo bez względu na ich status społeczny i majątkowy. Pomoc ta świadczona jest nieodpłatnie. W skrajnych przypadkach udzielamy również nieodpłatnego zastępstwa procesowego.
   W związku z dużym zainteresowaniem naszą działalnością związków zawodowych, postanowiliśmy rozpowszechnić naszą działalność wśród szerokiej rzeszy członków tychże.
   Zapraszamy do lektury naszej strony internetowej na której znajdują się artykuły z zakresu prawa, do których dostęp jest nieodpłatny i nie wymaga zalogowania się na stronie.
   Skorzystanie z naszego Forum nie wiąże się dla pokrzywdzonych z żadnymi opłatami czy zrzeszaniem się. Warunkiem analizy sprawy jest przekazanie nam kserokopii lub skanów akt postępowania tak, abyśmy mogli udzielić rzetelnego doradztwa.
   W związku z prowadzoną przez nas działalnością lobbingową, proponujemy Państwu zgłaszanie do nas problemów legislacyjnych, wyłaniających się w toku działalności związkowej. Ze swojej strony będziemy te problemy analizować, i jeśli okażą się one możliwe do rozwiązania na poziomie legislacyjnym, to złożymy odpowiednie wnioski do właściwych Ministrów, komisji sejmowych czy parlamentarzystów oraz będziemy te wnioski popierać. To samo dotyczy wniosków związanych z problemami prawnymi życia prywatnego – to dzięki zgłoszeniom naszych respondentów nabywamy wiedzę odnośnie bieżących pułapek legislacyjnych i podejmujemy działania, aby te pułapki zlikwidować.

   Naszym celem jest przybliżenie prawa obywatelom tak, aby nie bali się walczyć o swoje uprawnienia i aby czuli się pewnie w kontaktach z aparatem państwowym.

Z poważaniem

Małgorzata Karolczyk

"świadczymy płatne niedrogie doradztwo dla osób, które nie są pokrzywdzone. Każdy jednak kto uważa, że jest pokrzywdzony  (np. prowadzi proces w sądzie pracy i uważa, że zachodzą tam nieprawidłowości) może się do nas zgłosić. My poprosimy tylko o ksera dokumentacji. Sprawę przeanalizujemy nieodpłatnie. Jeśli uznamy taką osobę za pokrzywdzoną, to dostanie pełne doradztwo, a jeśli nie to wskażemy dlaczego (np. że postępowanie sądu w takich okolicznościach jest prawidłowe)."


Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
ul. Częstochowska 23/7
44-100 Gliwice
biuro@forumpokrzywdzonych.pl
www.forumpokrzywdzonych.pl
tel. (+48) 781 729 460

Spór Zbiorowy a Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 02.02.2015

forum_ppp_logo.jpg   Większość zakładów pracy, w których funkcjonują obsługiwane przeze mnie organizacje związkowe, posiada zakładowe układy zbiorowe pracy lub jest objęta innymi porozumieniami.

   W takich sytuacjach problematyczne jest wszczęcie sporu zbiorowego ze względu na art.4 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236).

   Przepis ten wprowadza tak zwaną zasadę pokoju społecznego. Polega ona na tym, że w trakcie obowiązywania porozumienia lub układu nie można wszcząć sporu zbiorowego o zmianę układu lub porozumienia. Wszczęcie sporu może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wypowiedzenia porozumienia lub układu.

czytaj dalej ...
Odwołanie od Decyzji Emerytalnej. 01.09.2014

forum_ppp_logo.jpg   Przeważnie ZUS wydaje decyzje w sprawach rent i emerytur. ZUS opiera swoje decyzje na przepisach prawa i stanie faktycznym. ZUS wydaje decyzje administracyjne, które zawierają rozstrzygnięcie i uzasadnienie.

   Postępowanie dotyczące decyzji ZUSu jest dwuetapowe, co często powoduje, że strony popełniają błędy formalne. Pierwszy etap to postępowanie przed samym ZUS, które jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.

  Charakterystyczne dla tego postępowania jest doręczanie decyzji do domu.

czytaj dalej ...
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę. 01.09.2014

forum_ppp_logo.jpg   Jeśli zapada przeciwko nam wyrok, który zobowiązuje nas do zapłaty jakiejkolwiek sumy pieniężnej, np. alimentów, to niezależnie od tego czy płacimy je dobrowolnie i regularnie, stajemy się dłużnikami.

   Oznacza to, że wierzyciel ma prawo od razu bez żadnego wezwania przekazać sprawę do komornika, który rozpocznie egzekucję komorniczą. Jeśli wyrok zasądza alimenty, wierzyciel może wysłać go do pracodawcy, który bez zgody dłużnika będzie potrącał alimenty z jego wynagrodzenia. Oznacza to zatem, że podstawą do potrącenia w tym przypadku są m.in. prawomocne orzeczenia i ugody sądowe, akty egzekucyjne zaopatrzone w klauzulę wykonalności lub decyzje administracyjne o charakterze egzekucyjnym wydane na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

czytaj dalej ...
O Związkach Zawodowych. 30.05.2014

forum_ppp_logo.jpg   Związki zawodowe w Polsce mogą powstawać w oparciu o różne struktury. W zależności od tego jaki zasięg ma mieć związek, kogo ma zrzeszać czy ma być organizacją jedynie zakładową czy większą, można tworzyć organizacje zakładowe, ponadzakładowe czy ogólnopolskie.

   Przepis art. 12 i art.59 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej daje każdemu obywatelowi prawo tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych. Konkretyzację postanowień zawartych w tych przepisach stanowi Ustawa o związkach zawodowych.
   Organizacja zakładowa utworzona zgodnie z wymaganiami określonymi w tej ustawie, posiadająca minimum 10 członków - pracowników i wypełniająca obowiązek określony w art. 251 u.z.z.  korzysta z uprawnień organizacji związkowej,  które mogą być zróżnicowane jedynie ilością pracowników komisji zakładowej – np. w odniesieniu do stałego oddelegowania lub liczby chronionych osób.

czytaj dalej ...
Urlop na żądanie. 26.02.2014

forum_ppp_logo.jpg   Urlop na żądanie został wprowadzony po to, aby pracownik w nagłych sytuacjach miał możliwość usprawiedliwionego niestawienia się do pracy.

   Nie zawsze przecież z góry wiadomo, że w danym dniu nie będziemy mogli pojawić się w pracy – np. z powodu wypadku, konieczności załatwienia pilnych spraw osobistych, rodzinnych czy jakieś innej niedyspozycji.

   Ustawodawca zredagował przepis o urlopie na żądanie w taki sposób, że wykonywanie tego przepisu nastręczyło w praktyce wielu trudności.

czytaj dalej ...
Zmiany w emeryturach 2014 29.01.2014

forum_ppp_logo.jpg   System emerytalny podlega ciągłym zmianom. Do 2014 roku przynaleźność do otwartego Funduszu Emerytalnego co do zasady była obowiązkowa dla wszystkich osób, które urodziły się po 1968 roku (od 1969).

   Obowiązek ten był na tyle silny, że osoby, które nie wybierały samodzielnie funduszu były niejako zmuszane do przynależności do niego, ponieważ w drodze losowania przypisywano jest do konkretnego funduszu.

   Zasadnicza zmiana wprowadzona nową ustawą polega na tym, że przynależność do Otwartego Funduszu Emerytalnego nie będzie już obowiązkowa. Co to oznacza?

czytaj dalej ...
1 2 3 4 5 6 7  |  Następna ›

siepomaga.pl